Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Předmět smlouvy a objednávka
 3. Cena, daňový doklad
 4. Způsob a forma, bonusy
 5. Garance spokojenosti, odstoupení od smlouvy
 6. Zabezpečení a odpovědnost
 7. Ochrana údajů
 8. Závěrečná ustanovení
 9. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího.

Prodávajícím je společnost J2B Community, s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO: 049 14 88, DIČ: CZ 049 14 881, plátce DPH (dále jen „prodávající“).

Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník - fyzická nebo právnická osoba. 

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej on-line kurzů, živých seminářů a workshopů, webinářů, e-booků a individuálních služeb, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.linkedakademie.cz (dále jen předmět koupě). 

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

 1. Předmět smlouvy a objednávka

2.1 Předmět a plnění smlouvy

Předmětem smlouvy je nákup a prodej on-line kurzů, živých kurzů, webinářů, e-booků a individuálních služeb. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsah, jsou uvedeny na webových stránkách www.linkedakademie.cz

Termíny zahájení on-line programů či kurzů, termíny jednotlivých workshopů - včetně živých akcí nebo zpřístupnění videí budou předem zveřejňovány na stránkách projektu Linked Akademie. Také veškeré informace, týkající se objednávky, poskytuje prodávající na webové stránce www.linkedakademie.cz. Jakékoliv doplňující informace kupující získá  na emailové adrese: podpora@linkedakademie.cz.

V případě on-line kurzů po objednání a plném uhrazení platby,  nejpozději v den zahájení kurzu, obdrží kupující emailem přístupové údaje do členské sekce kurzu. V případě, že kupující tyto přístupové údaje i přes svou platbu neobdrží, sdělí tuto skutečnost prodávajícímu prostřednictvím mailové adresy podpora@linkedakademie.cz. Ten je povinen sjednat neprodleně nápravu.

Licenci je možné čerpat pouze jednotlivcem, který je uveden v objednávce. Potřebujete hromadnou licenci kurzu pro své kolegy ve firmě nebo v týmu? Napište nám na josef.bartik@linkedakademie.cz

V případě workshopů, seminářů a individuálních služeb, obdrží kupující po uhrazení platby informace o místě a čase konání akce, případně informaci o způsobu a termínu plnění individuální služby.

Individuální konzultaci je nutné čerpat do 30 dnů od jejího zakoupení. V případě zakoupení Balíčku konzultací je termín pro čerpání do 90 dnů od jejího zakoupení.

U online kurzu, který obsahuje individuální konzultaci, je nutné zahájit její čerpání do 3 měsíců od provedení objednávky a vyčerpat do 30 dnů od zahájení.

Momentem zahájení čerpání se rozumí odsouhlasení termínu (tzn. konzultace může být dohodnuta i na pozdější termín, její domluvení však musí proběhnout do určeného termínu).

Konzultaci je možné 1x zrušit nebo změnit nejpozději 48 hodin před jejím konáním. Při změně nebo zrušení konzultace v kratším časovém horizontu, se pokládá konzultace za vyčerpanou.

2.2 Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky, a to na webové adrese projektu www.linkedakademie.cz . Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.linkedakademie.czKupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.linkedakademie.cz/obchodni-podminky,  a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Na základě odeslané objednávky kupující obdrží na e-mail, uvedený v objednávkovém formuláři, zálohovou fakturu. Ta obsahuje veškeré platební údaje, potřebné k realizaci platby, včetně doby splatnosti. V případě, že nebude zálohová faktura uhrazena v době splatnosti, obdrží kupující do své e-mailové schránky upomínku a výzvu k platbě. Pokud i přesto nebude faktura do 5 dnů uhrazena, bude objednávka stornována. Veškeré dotazy ohledně objednávek a plateb je možné získat na e-mailové adrese podpora@linkedakademie.cz.

 1.    Cena, daňový doklad

Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese www.linkedakademie.cz. najde kupující všechny ceny služeb. Ohledně plateb, prováděných na základě kupní smlouvy, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Tato faktura bude zaslána na e-mail kupujícího, uvedený v objednávce. Prodávající je plátcem DPH.

 1.    Způsob a forma platby, bonusy

Platbu je možné provést bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, případně platební kartou. 

4.1  Možnosti plateb

          a) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

          b) Rychlým bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank.

Tyto platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

          c) Bankovním převodem. Při úhradě bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol uvedený ve výzvě k úhradě, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.

 4.3 Bonusy

Všechny bonusy, na které má kupující  nárok, budou zaslány/zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz. 

 1. Garance, odstoupení od smlouvy 

Za své produkty ručí prodávající zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání:

a)  on-line kurzu 

U on-line kurzů má kupující právo využít garanční doby. Ta trvá 14 dní a začíná běžet vždy v den odeslání přístupových údajů do kurzu. 

Během garanční doby může kupující odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Reklamace, vznesené po skončení garanční lhůty není prodávající povinen přijmout.

Odstoupení od smlouvy je nutné provést elektronickou formou na e-mail: podpora@linkedakademie.cz, s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje, s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce kupující zaslat zpět peníze. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy přijato. 

Přijetí odstoupení od smlouvy znamená, že kupujícímu bude zaslán emailem dobropis s částkou odpovídající kupní ceně on-line programu či kurzu.  Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s žádostí o odstoupením od smlouvy bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného on-line programu či kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online programem či kurzem.

b) E-booku

Při koupi E-booku má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů,  to nejpozději do 14 dnů od zaplacení. V případě, že kupující E-book i přes svou platbu neobdrží, sdělí tuto skutečnost prodávajícímu prostřednictvím mailové adresy podpora@linkedakademie.cz. Ten je povinen sjednat neprodleně nápravu. 

Odstoupení od smlouvy vznesené po této lhůtě není prodávající povinen přijmout. Odstoupení od smlouvy je nutné provést elektronickou formou na e-mail: podpora@linkedakademie.cz, s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje, s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce kupující zaslat zpět peníze. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy přijato.

Přijetí odstoupení od smlouvy znamená, že kupujícímu bude zaslán emailem dobropis s částkou odpovídající kupní ceně E-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s žádostí o odstoupením od smlouvy na adresu podpora@linkedakademie.cz. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

c) účasti na živé nebo on-line akci - workshopu či semináři

Po zaplacení účasti na semináři či workshopu má kupující právo využít garance následujícími způsoby:   

ca) V případě zrušení účasti na živé akci ze strany kupujícího zasláním e-mailu více než 30 dní před konáním zvolené události, obdrží kupující zpět 100% účastnického poplatku. Při zrušení jeho účasti e-mailem 30 - 10 dní před konáním zvolené události, obdrží kupující  zpět 50% účastnického poplatku. Při zrušení jeho účasti e-mailem méně než 10 dní před konáním zvolené události, nebo neúčastí na akci, nebude zaplacené kurzovné vráceno.

Kupující je povinen oznámit zrušení účasti na živé akci, a tedy odstoupení od smlouvy,  písemně na e-mail podpora@linkedakademie.cz s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce zaslat zpět peníze. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy přijato.  

Přijetí odstoupení od smlouvy znamená, že kupujícímu bude na jeho e-mail zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně semináře či workshopu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s žádostí o odstoupení od smlouvy na adresu podpora@linkedakademie.cz. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Účast na zvolené akci je nahraditelná jinou osobou, která kupujícího může zastoupit.

cb) Po absolvování živé akce (u vícedenních akcí v první den konání akce), do 60 min po jejím skončení  a na místě jejího konání, osobně oznámí, že účast na akci pro něho byla nulovým přínosem, a proto si přeje využít garance a vrátit zaplacenou částku. 

Odstoupení od smlouvy bude prodávajícím přijato přímo na místě a kupující bude upozorněn na skutečnost, že je jeho povinností oznámit odstoupení od smlouvy také písemně na e-mail podpora@linkedakademie.cz s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce kupující zaslat zpět peníze. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy přijato.  

Odstoupení od smlouvy, vznesené jindy než-li během semináře nebo workshopu, či do 60 min po jeho skončení (u vícedenních akcí v první den konání akce) není prodávající povinen přijmout.

Přijetí odstoupení od smlouvy znamená, že kupujícímu bude emailem zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně semináře či workshopu.  Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s žádostí o odstoupení od smlouvy na adresu podpora@linkedakademie.cz. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

 

d) individuální konzultace

Při koupi individuální konzultace má klient nárok na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a  na vrácení peněz do doby než začne službu čerpat, nejpozději však do 30ti dnů od zakoupení. Čerpáním se v tomto případě rozumí domluvení prvního termínu konzultace

Odstoupení od smlouvy, vznesené po započatém čerpání individuální konzultace nebo vznesené po 31. dni od zakoupení této služby, není prodávající povinen přijmout. 

Odstoupení od smlouvy je nutné provést elektronickou formou na e-mail: podpora@linkedakademie.cz, s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje, s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce kupující zaslat zpět peníze. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy přijato.

Přijetí odstoupení od smlouvy znamená, že kupujícímu bude zaslán emailem dobropis s částkou odpovídající kupní ceně individuální konzultace. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s žádostí o odstoupením od smlouvy na adresu podpora@linkedakademie.cz. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

e) účasti na mentoringovém a mastermind programu

 V případě zrušení účasti VIP programu ze strany kupujícího zasláním e-mailu více než 14 dní dní před konáním zvolené události, obdrží kupující zpět 100% účastnického poplatku. Při zrušení jeho účasti e-mailem 14 - 7 dní před konáním zvolené události, obdrží kupující  zpět 50% účastnického poplatku. Při zrušení jeho účasti e-mailem méně než 7 dní před konáním zvolené události, nebo neúčastí na akci, nebude zaplacené kurzovné vráceno.

Kupující je povinen oznámit zrušení účasti ve VIP programu , a tedy odstoupení od smlouvy,  písemně na e-mail podpora@linkedakademie.cz s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce zaslat zpět peníze. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy přijato.  

Přijetí odstoupení od smlouvy znamená, že kupujícímu bude na jeho e-mail zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně semináře či workshopu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s žádostí o odstoupení od smlouvy na adresu podpora@linkedakademie.cz. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Účast ve VIP programi je nahraditelná jinou osobou, která kupujícího může zastoupit. Může se však jednat jen o jednu osobu, která se zúčastní všech akcí v programu

 

 1. Zabezpečení a odpovědnost

6.1. Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu on-line kurzu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

6.2. Odpovědnost

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 1. Ochrana údajů

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadává kupující v přihlášce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Účastníci vzdělávacích akcí tímto souhlasí se zpracováním svých uvedených osobních údajů a zasíláním informací a pozvánek od Jany Bártíkové nebo společnosti J2B Community, s.r.o., které je Jana Bártíková spoluvlastníkem.

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: www.linkedakademie/ochrana-udaju/

 1.    Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27. 9. 2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.linkedakademie.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.linkedakademie.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.